ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakończenie zadania 2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Supińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Supińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-29 15:43:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-29 15:45:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-29 15:45:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w roku 2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Szczaniec dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, prosi się o złożenie do Urzędu Gminy w Szczańcu w godzinach urzędowania: pn. 7.00 -16.00, wt.-czt. 7.00-15.00, pt. 7.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2018 roku stosownej informacji oraz wniosku. Druki są dostępne, w pokoju nr 4 Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej bip.Szczaniec.pl (poniżej).
 
W budżecie Gminy Szczaniec na rok 2018 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 50 000, 00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków (ewentualnie powierzchnia eternitu).
 
Niezbędne załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) , w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
2. Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu (tylko w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z dachu obiektu budowlanego).
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011 r. nr 8 poz. 31).
 
Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale także również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania)
1. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.) lub
2. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. nr 53, poz. 354 ze zm.)
3. oświadczenie o pomocy de minimis.
 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 68 3410192 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (-) Krzysztof Neryng
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Szczaniec
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Supińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Supińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-19 13:33:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-19 13:47:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-20 07:36:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3960 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończenie zadania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Supińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Supińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-10 10:50:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-10 10:53:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-10 10:53:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                              Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
 
                                                                 O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających                                                           azbest na terenie Gminy Szczaniec
 
Realizacja Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1)  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w porozumieniu z NFOŚiGW od pięciu lat realizuje na terenie województwa lubuskiego  Program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Celem Programu jest unieszkodliwianie oraz zabezpieczenia jak największej ilości odpadów zawierających azbest.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego.
Gmina Szczaniec planuje w roku 2017 wystąpić do WFOŚiGW w Zielonej Górze w porozumieniu z NFOŚiGW  o dofinansowanie zadania z zakresu pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczaniec",  w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczaniec.
 
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości kosztów kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane  - koszty  demontażu , zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć kosztu jednostkowego w wysokości 800 zł/Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.
 
Planowany termin realizacji zadania maj - lipiec 2017 r.
 
W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczaniec. Wnioski należy składać w terminie do dnia 12 grudnia 2016r. w Urzędzie Gminy Szczaniec , na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Gminy Szczaniec pok. nr 4 lub ze strony internetowej www.szczaniec.pl – zakładka aktualności , www.gminaszcaniec.samorząd.pl. lub www.bip.szczaniec.pl
Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane i będą zwracane wnioskodawcom.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.                                            W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem. Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Gminy Szczaniec kompletnego wniosku.
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Szczaniec przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczaniec - pok. 4, tel. 683410192
 
 
Wójt Gminy Szczaniec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /-/  Krzysztof Neryng
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Wojtaszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Szczaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-26 13:17:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-26 13:21:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-26 13:25:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5900 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji