ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie moblinego węzła betoniarskiego PERFEKT

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-10 11:01:34 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Szczaniec, dnia 19.12.2011 r.
OSR.6220.2.3.2011
 
POSTANOWIENIE
 
       Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.), w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia  03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. ), a także §3 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397z p.zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Gorzowie Wlkp. – znak: WOOŚ-II.4240.459.2011.SL  z dnia 06.12.2011 r. ( data wpływu 08.12.2011r.)
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Świebodzinie – znak: NZ 771-8/36-80/11 z dnia  15.12.2011 r .(data wpływu 16.12.2011r.)
 
postanawiam
 
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,, PERFEKT’’ na działce nr 146/1 w obrębie wsi Myszęcin, Gmina Szczaniec stosownie do wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
uzasadnienie
W dniu 21 listopada 2011r. do Urzędu Gminy Szczaniec wpłynął wniosek ,,BRUBET’’ Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na : budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’ na działce nr 146/1 obręb wsi Myszęcin, Gmina Szczaniec.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust.1 pkt 21 (instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p.zm.) i w związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w myśl ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.zm).
Gmina Szczaniec zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji poinformowała o : wszczęciu postępowania,  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organie właściwym do wydania decyzji, a także o organach właściwych do wydania postanowienia na temat  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w dniu     21. 11. 2011 r. zamieszczając ww. informacje w formie obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczaniec, w Rejestrze Informacji o Środowisku, oraz w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości Myszęcin.
W dniu 21 listopada 2011 r. Wójt Gminy Szczaniec wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie z wnioskiem w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOOŚ-II.4240.459.2011.SL z dnia 6 grudnia 2011 (data wpływu do urzędu – 08.12 2011 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność  przeprowadzania oceny oddziaływania  na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie pismem znak NZ 771-8/36-80/11 z dnia 15.12.2011 r. (data wpływu 16.12.2011r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia również nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono uwag i wniosków do prowadzonego postępowania oraz zgromadzonych w nim dokumentów.
Teren na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mając na uwadze łączne uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art.   63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania          na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227, z p.zm ), po analizie wniosku o wydanie decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Jednocześnie planowana inwestycja nie jest również zlokalizowana na obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt  oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,, w tym obszarach sieci Natura 2000. Najbliżej planowanej inwestycji tj. około 1,6 km. znajduje się obszar o znaczeniu Wspólnotowym Natura 2000- PLH080001 ,, Dolina Leniwej Obry’’
Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania przedsięwzięcia względem obszaru Natura 2000 stwierdzono, że realizacja analizowanej inwestycji w odniesieniu do ochrony przyrody w granicy ostoi Natura 2000:-PLH080001 ,, Dolina Leniwej Obry’’:
- nie dokona fragmentacji siedliska oraz nie zmieni ich powierzchni,
- nie wpłynie na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę obszaru,
- nie spowoduje przebudowy zespołów i zgrupowań gatunków,
- nie zakłóci relacji ekosystemowych,
- nie zintensyfikuje zagrożenia dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków oraz siedlisk,
- nie spowoduje bariery migracji.
W związku z powyższym zarówno na etapie realizacji inwestycji jak i  późniejsza eksploatacja nie  będą miały negatywnego wpływu na  ww. obszary  Natura 2000 i cele ochrony, dla których zostały one utworzone, a także nie zostanie naruszona integralność oraz spójność sieci  obszarów Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie gruntów wsi Myszęcin w odległości 1 km od drogi publicznej relacji Myszęcin- Szczaniec na działce o nr ewidencyjnym 146/1. Jest ona obecnie zagospodarowana- znajdują się na niej hale produkcyjne i magazynowe wytwórni mas  bitumicznych,  prowadzącej działalność produkcyjną dla potrzeb lokalnego drogownictwa. Działka terenu inwestycji ze wszystkich stron graniczy z gruntami rolnymi. Najbliższą zabudowę mieszkaniową wsi Myszęcin stanowi jednokondygnacyjny budynek znajdujący się w kierunku zachodnim w odległości ok. 700m od granicy działki inwestycji.
Ponadto realizacja przedmiotowego  przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ:
- ze względu na rodzaj  i charakter planowanego przedsięwzięcia – budowa mobilnego węzła betoniarskiego we wsi Myszęcin, przy zastosowaniu rozwiązań techniczno – technologicznych oraz organizacyjnych przewidzianych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm stężeń zanieczyszczeń powietrza w środowisku; nie wpłynie zatem negatywnie na stan środowiska naturalnego i pozostanie w zgodzie  z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska;
- ze względu na specyfikację inwestycji – w trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia emitowany będzie hałas i zanieczyszczenia do powietrza; po przeanalizowaniu informacji zawartych w karcie informacyjnej uznano, że oddziaływanie to nie będzie przekraczało dopuszczalnych norm oraz nie będzie miało  istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego;
- z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań; wykorzystanie zasobów naturalnych, czy wystąpienie poważnej  awarii przemysłowej nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia; funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie wiązało się z ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do powietrza, a także hałasu, czy też odpadów;
- z uwagi na rodzaj i skalę  możliwego oddziaływania przedsięwzięcia- oddziaływania będą miały zasięg lokalny, małoznaczący bez ryzyka trans granicznych oddziaływań.
 
 
Mając powyższe na uwadze a w szczególności opierając się na wnikliwej analizie bezpośrednich i pośrednich skutków działań a także uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznano za zasadne nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Na niniejsze postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.
 
Informację o niniejszym postanowieniu zamieszcza się na:
 
  1.  Tablicy ogłoszeń w miejscowości objętej inwestycją -  za pośrednictwem Sołtysa,
  2. Stronie internetowej Urzędu Gminy Szczaniec, BIP.
  3. w Rejestrze Informacji o Środowisku.
 
                                                                                
 
 
Otrzymują:
  1. ,,BRUBET’’ Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz
  2. Gilka Ryszard Myszęcin 33, 66-225 Szczaniec
  3. Więckowicz Piotr Kupienino 31, 66-200  Świebodzin
  4. Winnicka Małgorzata ul. Mickiewicza 64, 66 – 300 Międzyrzecz
 
« powrót do poprzedniej strony