ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’. Inwestycja planowana jest na działce Nr 146/1 położonej w obrębie wsi My

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-10 11:02:52 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

                                                                                                            Szczaniec, dnia 21 listopad   2011r.
OSR.6220.2.2011r.
OBWIESZCZENIE
       Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko         ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Wójt Gminy Szczaniec podaje do publicznej wiadomości informację że:
  1. W dniu 21.11.2011r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na  Budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’. Inwestycja planowana jest na działce Nr 146/1 położonej w obrębie wsi Myszęcin, Gmina Szczaniec. Inwestorem jest ,,BRUBET’’ Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2,       66-300 Międzyrzecz  
2.  W dniu 21.11.2011r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   Budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’ na działce Nr 146/1 położonej w obrębie wsi Myszęcin , Gmina Szczaniec
3. W dniu  21.11.2011r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  wydanie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
4. Przedsięwzięcie obejmuje: Budowę mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’ na działce                 Nr 146/1 położonej w obrębie wsi Myszęcin, Gmina Szczaniec.
5. Przedmiotem decyzji, która wydana zostanie w postępowaniu będzie  ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia.
6. Organem właściwym do wydania decyzji, stosownie do art.75 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Szczaniec .
7. Organami właściwymi w sprawach uzgodnień, opinii wydawanych w toku postępowania  są Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie,  która jest wyłożona do wglądu w budynku Urzędu Gminy Szczaniec, pokój nr 7  od poniedziałku do piątku               w godzinach od 800 do 1500.
Każdy zainteresowany ma prawo składać swoje uwagi i wnioski. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uwagi i wnioski należ składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczańcu w terminie od dnia  21.11.2011r. do dnia 22.12.2011r.
Organem właściwym dla rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczaniec.
 
« powrót do poprzedniej strony