ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2016-09-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:22:55 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej. Józef Chłopowiec
08:21:00 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej. Józef Chłopowiec
07:20:20 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej. Józef Chłopowiec

Zmiany z dnia: 2016-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:33:04 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr XXX/16 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szczaniec z dnia 18 lipca 2016 r. Administrator Systemu
13:31:49 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr XXIX/16 z sesji Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 czerwca 2016 r. Administrator Systemu
08:34:30 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Szczaniec, działając na postawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.778 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 31.08.2016 r. została wydana: - decyzja Wójta Gminy Szczaniec nr RBII.6733.1.3.2016 z dnia 31 sierpnia 2016r., o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ,,zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń budynku ośrodka kultury na pomieszczenia biblioteki, na działce nr ewid. 53 położonej w obrębie miejscowości Szczaniec’’. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2016-08-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:29:28 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Szczaniec, działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 29.06.2016r. wpłynął wniosek inwestora Gminy Szczaniec w imieniu której działa Wójt Gminy Szczaniec – Krzysztof Neryng, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo gmina Szczaniec, powiat świebodziński na działkach nr 18/9, 18/8, 18/1, 73, 75/1, 81, 82, 86, 42/3, 79, 76/2, 80, 83, 84, 85, 87, 88/1, 88/2, 90/1,362/2, 362/1, 90/3, 91/4, 92, 95, 97/2, 94, 97/6, 93, 97/7, 98/4, 98/3, 98/2, 99, 100, 101, 102,103, 106, 107/2, 107/1, 105, 108, 109/2, 109/1, 110, 111, 112/3, 113, 114, 115/2, 115/1, 116,117, 118, 119/2, 278/1, 278/5, 42/6, 42/7 42/8, 269, 152/2, 152/1, 157/5, 157/4, 157/6, 158,159/1, 160, 119/1, 161/1, 161/2, 162, 163/4, 163/1, 163/3, 164, 166/2, 165, 159/2, 166/1,167/1, 167/3, 167/4, 168, 169, 120/3, 119/2, 120/4, 121/3, 122/2, 123, 124, 125, 126/2, 126/1, 127/2, 127/1, 128, 129, 130/1, 130/2, 131, 132/1, 132/2, 147, 133, 134, 135, 136, 137/2, 137/1, 138, 139, 140/1, 140, 141, 142/2, 142/1, 143, 149, 144, 145, 146, 170/17, 170/3, 299/12, 299/9, 299/8, 299/7, 299/6, 299/5, 299/4, 299/3, 299/2, 182, 299/1, 313, 315/1, 315/4, 315/2, 315/3, 170/13, 171, 170/4, 170/5, 172/2, 172/3, 172/1, 173/2, 174, 175, 176, 177/1, 177/2, 178, 218/1, 218/2, 217, 212, 207, 208/1, 211/1, 213, 214, 215, 271, 209, 211/2, 210/2, 216/1, 216/3, 216/2, 222, 223, 241, 279, 210/1, 315/55, 315/57, 315/58, 315/17, 315/18,315/20, 315/21, 170/14, 170/9, 170/10, 170/8, 170/6, 170/7,172/3, 173/3, 176, 157/7, 157/1,157/2, 157/3, 104/1, 104/2, 219, 220, 221, 148, 121/2, 122/1. obręb wsi Smardzewo, gmina Szczaniec, powiat świebodziński, województwo Lubuskie. Administrator Systemu
10:33:41 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie: powołania Komisji oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania zadań publicznych w 2016 roku. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2016-08-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:50:51 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Administrator Systemu
11:48:24 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji