ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik ds. poboru podatków i opłat

Miejsce pracy: Urząd Gminy Szczaniec

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2017-06-07

Ogłoszono dnia: 2017-06-07 przez Małgorzata Bartkowiak

Termin składania dokumentów: 2017-06-23 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Wójt Gminy Szczaniec

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
d) wykształcenie wyższe,
e) biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie programów biurowych i księgowych,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
a)preferowane kierunki wykształcenia – rachunkowość, administracja, ekonomia,
b)znajomość regulacji prawnych z zakresu:
- ustawy ordynacja podatkowa,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o podatku rolnym,
- ustawy o podatku leśnym,
- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
c) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,
d) umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku,
e) mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym,
f) ponadto kandydata powinny cechować: sumienność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)prowadzenie urządzeń księgowych podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportu
- podatek rolny
- podatek leśny
- opłaty lokalne
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe
- wykup nieruchomości
- inne dochody nieprzypisane;
b) sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;
c) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach;
d) prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń;
e) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej i sądowej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
f) prowadzenie procedur związanych z obciążeniami nieruchomości (ustanawianie hipoteki) oraz sporządzanie wniosków o wykreślenie z hipoteki;
g) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
h) wykonywanie czynności związanych z obsługa kasową;
i) wykonywanie przelewów bankowych;
j) wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a) rodzaj umowy- umowa o pracę na czas określony, na okres 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na stałe,
b) wymiar czasu pracy – 1 etat,
c) praca biurowa, praca przy komputerze,
d) miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Szczaniec, Szczaniec 73, na I piętrze,
e) zatrudnienie od 1 września 2017 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6 %

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys – CV,      
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wraz z nr telefonu kontaktowego),
c) list motywacyjny,
d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kopie świadectw pracy,
g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-06-23 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika ds. poboru podatków i opłat” w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Szczaniec w godzinach urzędowania: poniedziałek (7.00-16.00), wtorek – czwartek (7.00-15.00), piątek (7.00-14.00) lub listem poleconym na adres: Urząd Gminy Szczaniec, Szczaniec 73, 66-225 Szczaniec.
c. Miejsce:
 Sekretariat Urzędu Gminy Szczaniec w godzinach urzędowania: poniedziałek (7.00-16.00), wtorek – czwartek (7.00-15.00), piątek (7.00-14.00) lub listem poleconym na adres: Urząd Gminy Szczaniec, Szczaniec 73, 66-225 Szczaniec.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szczaniec.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie), w związku z tym proszę o podanie nr telefonu kontaktowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Bartkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Bartkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-07 12:19:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-07 12:19:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-03 15:37:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony