ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 82/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 82/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. KADR, SPRAW OBYWATELSKICH I OŚWIATY

Miejsce pracy: Urząd Gminy Szczaniec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2023-09-12

Ogłoszono dnia: 2023-09-12

Termin składania dokumentów: 2023-09-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 82/2023

Zlecający: Wójt Gminy Szczaniec

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie minimum średnie,
 5. znajomość obsługi komputera (obsługa pakietu MS OFFICE),
 6.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 2. preferowane kierunki wykształcenia: administracyjne
 3. znajomość ustaw: Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, Kodeks pracy, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego ustawy o ewidencji ludności, ustawy o samorządzie gminnym oraz obowiązujących rozporządzeń, ustawa o pracownikach samorządowych
 4. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku oraz w zespole,
 6. ponadto kandydata powinny cechować: sumienność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

w zakresie działania kadr:
 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 2. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 3. ewidencjonowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu
 4. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 5. ewidencja czasu pracy pracowników,
 6. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z badaniami okresowymi pracowników,
 8. kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych,
 9. przygotowywanie symulacji płacowych, obliczanie średnich płac,
 10. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w opracowywaniu planów finansowych jednostek,
 11. wstępna analiza na potrzeby Wójta, oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia,
 12. prowadzenie ewidencji umów zleceń i umów o dzieło w Urzędzie,
 13. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem stażystów, pracowników interwencyjnych czy w ramach robót publicznych,
 14. prowadzenie spraw związanych z rekrutacja pracowników,
 15. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom odznaczeń,
 16. przygotowywanie projektów regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania,
 17. prowadzenie spraw wynikających z kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
 w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich:
 1. prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów tożsamości,
 2. aktualizacja (w terminach ustawowych) każdej zmiany danych osobowych,
 3. prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji w sprawach ewidencji ludności,
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców i współpraca z Komisarzem Wyborczym przy realizacji zadań związanych z wyborami i referendami,
 5. udział w Gminnym Biurze Wyborczym podczas wyborów samorządowych, parlamentarnych, referendów i in.,
 6. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu narodowego spisu powszechnego,
 7. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o repatriacji,
 8. przyjmowanie zgłoszeń: meldunkowych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 9. okresowe przekazywanie zmian dotyczących Ewidencji Ludności do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 10. koordynowanie przesyłania zbiorów danych do GUS,
 11. przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń,
 12. sporządzanie wymaganych ustawowo wykazów i informacji,
 13. przekazywanie danych do ewidencji cmentarzy w systemie informatycznym we współpracy ze stanowiskiem ds. odpadów i cmentarzy,
 w zakresie spraw oświaty, kultury, sportu i zdrowia:
 1. monitorowanie i analiza funkcjonowania sieci publicznych przedszkoli i szkół,
 2. współpraca z organem nadzoru pedagogicznego oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań oświatowych
 3. wykonywanie zadań związanych z egzekucją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym administracji, obowiązków wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 4. koordynacja i nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
 5. organizowanie i prowadzenie postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
 6. zapewnienie szkołom i przedszkolom z ternu gminy warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania oraz zabezpieczenia prawidłowej działalności tych placówek w realizacji zadań statutowych, a w szczególności:
  1. analiza projektów organizacyjnych i przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia,
  2. przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
  3. przygotowywanie materiałów i analiza niezbędnych do prowadzenia oceny pracy dyrektorów placówek,
  4. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi,
  5. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających dotyczących odwołania dyrektorów,
  6. współpraca z dyrektorami placówek i stanowiskiem ds. kadr w celu sprawnego przekazywania informacji ewidencyjnych o dzieciach - stała analiza demograficzna,
  7. prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania placówek oświatowych,
 7. kontrola realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 8. nadzór nad przyznawaniem pomocy materialnej uczniom (stypendia szkolne, wyprawki szkolne, itp.),
 9. prowadzenie spraw w zakresie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej, związanych z wypoczynkiem i rekreacją,
 10. prowadzenie spraw w zakresie ochrony zdrowia,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) rodzaj umowy- umowa o prace na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące),
2) wymiar czasu pracy — I etat
3) praca biurowa, praca przy komputerze,
4) miejsce świadczenia pracy — Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, parter.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys — CV,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wraz z nr telefonu kontaktowego),
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i wymaganym doświadczeniu,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-09-21 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor/inspektor ds. kadr, spraw obywatelskich i oświaty” w terminie do dnia 21 września 2023 r. (do godziny 15:00 — decyduje data wpływu)
c. Miejsce:
Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szczaniec.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie), w związku z tym proszę o podanie nr telefonu kontaktowego.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Szczaniec (adres: ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, tel. 68 341 07 00,    e-mail: ug@szczaniec.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
 4. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.
  1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Węgrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 09:52:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 09:55:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 09:55:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony