ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 117/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 117/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Miejsce pracy: Urząd Gminy Szczaniec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2023-12-11

Ogłoszono dnia: 2023-12-11

Termin składania dokumentów: 2023-12-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 117/2023

Zlecający: Wójt Gminy Szczaniec

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
d) wykształcenie min. średnie o profilu rachunkowość, finanse, ekonomia,
e) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w księgowości,
b) znajomość następujących przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz  planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, klasyfikacja środków trwałych,
c) predyspozycje osobowościowe: staranność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
f) umiejętność obsługi pakietu MS Office, programów finansowo – księgowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków urzędu gminy w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i bieżący,
b) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) sporządzanie przelewów,
d) sprawdzanie prawidłowości dyspozycji w zakresie wykonania planu finansowego,
e) należyte zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań,
f) kontrola wydatkowanych środków pieniężnych, obrotów na rachunkach bankowych,
g) dekretacja dowodów księgowych, wprowadzanie ich do programów księgowych,
h) ewidencja księgowa zaangażowania,
i) sporządzanie sprawozdań budżetowych,
j) przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
k) prowadzenie obsługi finansowej ZFŚS i funduszy celowych,
l) współpraca w realizacji zadań finansowo-księgowych urzędu i jednostek podległych z Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS i innymi instytucjami,
o) księgowanie podatku od towarów i usług naliczonego i należnego,
p) przygotowywanie informacji, zestawień oraz innych danych dotyczących wydatków budżetowych na potrzeby referatu, Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a) rodzaj umowy- umowa o prace na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące)
b) wymiar czasu pracy –pełny etat,
c) praca biurowa, praca przy komputerze,
c) miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy w Szczańcu, I piętro (brak windy)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys – CV,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) list motywacyjny,
d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kopie świadectw pracy,
g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-12-22 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Szczaniec” w terminie do dnia 22 grudnia 2023 r.” (do godziny 14:00)
c. Miejsce:
Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec w Biurze Podawczym.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szczaniec.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie), w związku z tym proszę o podanie numeru telefonu kontaktowego.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Szczaniec (adres: ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, tel. 68 341 07 00,    e-mail: ug@szczaniec.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
 4. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.
  1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Węgrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-12 14:28:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-12 14:29:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-04 12:07:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony