ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Animator boiska Orlik

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczańcu

Wymiar etatu: 1 lub po 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Szczaniec

Data udostępnienia: 2016-01-29

Ogłoszono dnia: 2016-01-29 przez Czesław Słodnik

Termin składania dokumentów: 2016-02-08 16:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2016

Id ogłoszenia: 1/2016

Zlecający: Wójt Gminy Szczaniec

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora.
 4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, organizatora zajęć i zawodów sportowych, posiadającego stosowne uprawnienia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w szczególności zajęć dla dzieci do 12 roku życia z zakresu piłki nożnej, oraz gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i prowadzenie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych dla wszystkich, zgodnie z harmonogramem, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.
 2. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć przez jednego animatora, udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć”, albo po 80 godzin w miesiącu przez dwóch animatorów.
 3. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć” przepracowania minimum 80 godzin zajęć na obiekcie przez jednego animatora, albo po 40 godzin przez dwóch animatorów, w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy realizatorem projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” na 2016 rok, a animatorem.
 4. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć” przepracowania minimum 80 godzin zajęć na obiekcie przez jednego animatora w okresie jednego miesiąca albo po 40 godzin przez dwóch animatorów, w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Szczaniec, a animatorem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia obejmującej minimum 80 godzin zajęć miesięcznie przeprowadzonych przez jednego animatora albo po 40 godzin przez dwóch animatorów, w okresie jednego miesiąca – zawartej pomiędzy:
 • realizatorem projektu „Animator – Moje boisko ORLIK 2012” na 2016  rok (I umowa),
 • Urzędem Gminy Szczaniec (II umowa),
 1. Planowany okres zatrudnienia:  marzec – listopad 2016 r.
 2. Preferowane będą oferty złożone przez dwóch animatorów (oferty wspólna na prowadzenie po ½ zakresu czasu zlecenia).
 3. Umowy zlecenia zostaną zawarte pod warunkiem otrzymania dofinansowania z programu „Animator – Moje boisko ORLIK 2012”.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

brak

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV
 2. Kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia oraz posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i ewentualne referencje.
 4. Podpisane pisemne oświadczenie kandydatów o:
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Kserokopia dowodu osobistego.
 2. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-02-08 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Szczaniec, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Szczaniec, Szczaniec 73, 66-225 Szczaniec w terminie do 8 lutego 2015r. (poniedziałek) do godz. 16:00 w zamkniętych kopertach z napisem: „ Konkurs ofert na stanowiska animatora sportu w 2016r. – boisko ORLIK”. 
c. Miejsce:
: Urząd Gminy Szczaniec, Szczaniec 73, 66-225 Szczaniec w terminie do 8 lutego 2015r. (poniedziałek) do godz. 16:00.

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty nadesłane po terminie ich składania nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona  zostanie na stronie internetowej oraz urzędowej tablicy ogłoszeń. 
« powrót do poprzedniej strony