ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Szczaniec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i ds. Naliczeń Wodno-Kanalizacyjnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Szczaniec

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny i Komunalny

Data udostępnienia: 2020-09-09

Ogłoszono dnia: 2020-09-09 przez

Termin składania dokumentów: 2020-09-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Wójt Gminy Szczaniec

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe o kierunku administracja,
 5. znajomość obsługi komputera (obsługa pakietu MS OFFICE),
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 2. znajomość przepisów, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 4. umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku oraz w zespole,
 5. ponadto kandydata powinny cechować: sumienność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.
   

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie obsługi Rady Gminy:
 1. przygotowywanie i merytoryczna obsługa sesji, posiedzeń komisji stałych i doraźnych oraz spotkań z wyborcami,
 2. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 3. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 4. organizowanie inicjowanych przez Radę Gminy lub przewodniczącego Rady Gminy obchodów świąt państwowych i rocznic ,
 5. prowadzenie ewidencji i zbiorów opinii i wniosków komisji,
 6. informowanie o sposobie załatwienia wniosków i interpelacji,
 7. merytoryczna, organizacyjna obsługa przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
 8. przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady Gminy, jej komisji oraz poszczególnych Radnych,
 9. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań i prowadzenie ich zbioru,
 10. wykonywanie zadań związanych z wyborami w zakresie należącym do Rady na podstawie ordynacji wyborczej oraz innych ustaw (ławnicy),
 11. wykonywanie zadań związanych z referendum gminnym,
 12. sporządzanie dokumentacji pracy Rady Gminy i komisji oraz odpowiednie przygotowanie tych akt do archiwum zakładowego,
 13. organizowanie załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady Gminy,
 14. prowadzenie zbioru, rejestru uchwał Rady Gminy i przekazywanie podjętych uchwał przez Radę Gminy na odpowiednie stanowiska pracy oraz adresatom zewnętrznym,
 15. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta i przekazywanie ich na odpowiednie stanowiska pracy oraz adresatom zewnętrznym,
 16. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 17. udostępnianie informacji w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 18. przechowywanie oświadczeń majątkowych Radnych składanych Przewodniczącemu Rady Gminy,
 19. prenumerata czasopism dla radnych,
 20. organizowanie szkoleń radnych,
 21. ustalanie i organizacja spotkań Przewodniczącego Rady Gminy i radnych z mieszkańcami.
  W zakresie gospodarki wodno – ściekowej:
 22. stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości podłączonych do sieci wodnej i kanalizacyjnej,
 23. prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
 24. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków,
 25. prowadzenie rejestru umów za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków,
 26. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków,
 27. przygotowanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań,
 28. opracowywanie wniosków taryfowych, projektów uchwał wymaganych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków,
 29. przygotowanie o przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 30. przygotowywanie informacji wynikających z prowadzonego zakresu do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) rodzaj umowy- umowa o pracę na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące),
2) wymiar czasu pracy – 1 etat,
3) praca biurowa, praca przy komputerze,                                                                
4) miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, I piętro
(brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys – CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wraz z nr telefonu kontaktowego),
3) list motywacyjny,
4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i wymaganym doświadczeniu,
6) kopie świadectw pracy,
7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-17 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. Rady Gminy i ds. naliczeń wodno - kanalizacyjnych” w terminie do dnia 17 września 2020 r. (do godziny 15:00 – decyduje data wpływu)
c. Miejsce:
Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec

VII. Informacje dodatkowe:

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Szczaniec (adres: 66-225 Szczaniec, ul. Herbowa 30,
  e-mail: ug@szczaniec.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 5. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 6. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 7. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 8. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 9. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 12. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
    
« powrót do poprzedniej strony