ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor/Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Miejsce pracy: Urząd Gminy Szczaniec

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji

Data udostępnienia: 2021-10-15

Ogłoszono dnia: 2021-10-15

Termin składania dokumentów: 2021-10-25 15:00:00

Nr ogłoszenia: 10/2021

Zlecający: Wójt Gminy Szczaniec

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie minimum średnie,
 5.  co najmniej 3 letni staż pracy,
 6. doświadczenie w przeprowadzaniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych,
 7. znajomość obsługi komputera (obsługa pakietu MS OFFICE),
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 9. prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 2. znajomość przepisów, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo o zamówieniach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminy, prawo budowlane, kodeks cywilny.
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 4. umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku oraz w zespole,
 5. ponadto kandydata powinny cechować: sumienność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie zamówień publicznych realizowanych przez gminę,
 2. nadzorowanie inwestycji w zakresie realizacji umowy,
 3. koordynacja remontów bieżących i kapitalnych w obiektach należących do gminy
 4. uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych,
 5. nadzorowanie ochotniczych straży pożarnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy na stanowisku:
1)   rodzaj umowy- umowa o pracę na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące),
2)   wymiar czasu pracy – 1 etat,
3)   praca biurowa, praca przy komputerze, praca w terenie,     
4)   miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, I piętro
(brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
1)   życiorys – CV,
2)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wraz z nr telefonu kontaktowego),
3)   list motywacyjny,
4)   kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i wymaganym doświadczeniu,
6)   kopie świadectw pracy,
7)   oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
8)   oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
9)   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-25 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji” w terminie do dnia 25 paździrnika 2021 r. (do godziny 15:00 – decyduje data wpływu)
c. Miejsce:
Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szczaniec.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie), w związku z tym proszę o podanie nr telefonu kontaktowego.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Szczaniec (adres: ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, tel. 68 341 07 00,    e-mail: ug@szczaniec.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
 4. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.
  1. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Bartkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 13:08:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 13:08:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 13:08:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony