ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor/Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Miejsce pracy: Urząd Gminy Szczaniec

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji

Data udostępnienia: 2021-03-25

Ogłoszono dnia: 2021-03-25

Termin składania dokumentów: 2021-04-06 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2021

Zlecający: Wójt Gminy Szczaniec

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, prawo, administracja
 5. co najmniej 3 letni staż pracy z doświadczeniem w przeprowadzaniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych,
 6. znajomość obsługi komputera (obsługa pakietu MS OFFICE),
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. prawo jazdy kat. B
   
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 2. znajomość przepisów, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo o zamówieniach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminy, prawo budowlane, kodeks cywilny.
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 4. umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku oraz w zespole,
 5. ponadto kandydata powinny cechować: sumienność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.
   

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie zamówień publicznych realizowanych przez gminę,
 2. nadzorowanie inwestycji w zakresie realizacji umowy,
 3. realizowanie zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,
 4. prowadzenie postępowań spadkowych,
 5. nadzorowanie ochotniczych straży pożarnych.
   

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1)   rodzaj umowy- umowa o pracę na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące),
2)   wymiar czasu pracy – 1 etat,
3)   praca biurowa, praca przy komputerze, praca w terenie,     
4)   miejsce świadczenia pracy – Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, I piętro
(brak windy).
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6 %

V. Wymagane dokumenty:

1)   życiorys – CV,
2)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wraz z nr telefonu kontaktowego),
3)   list motywacyjny,
4)   kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach i wymaganym doświadczeniu,
6)   kopie świadectw pracy,
7)   oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
8)   oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
9)   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-04-06 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji” w terminie do dnia 06 kwietnia 2021 r. (do godziny 15:00 – decyduje data wpływu)
c. Miejsce:
 Urząd Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec
 

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szczaniec.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie), w związku z tym proszę o podanie nr telefonu kontaktowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szczaniec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Bartkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-25 13:50:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-25 13:51:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-10 09:23:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
892 raz(y)